martes, 6 de mayo de 2014

La Pah presenta NUEVA CAMPAÑALa nueva campaña de la PAH está por llegar. Resérvate la fecha, El próximo día 9 de mayo empieza la campaña de la PAH.


Ven vestido de verde.COMUNICAT DE LA PAH SOBRE L' AVANTPROJECTE DE LLEI D' IMPOST SOBRE ELS PISOS BUITS.


Fa  més de cinc anys que les Plataformes  d’Afectats  per la Hipoteca  de Catalunya  reclamem

mesures d’intervenció sobre el habitatge buits, donada la situació d'emergència habitacional que

es  viu  a  Catalunya  i  tot  l'Estat.     Per  això  considerem  un  pas  endavant  que  el  Govern  Català

s’hagi decidit a actuar en el sentit del que ja és un veritable clam popular. Tot i això, després de

gairebé sis anys de ciris econòmica, més de 50.000 execucions hipotecàries a l’Estat (entre les

que  Catalunya  encapçala  tots  els rànquings  amb  45  execucions  hipotecàries  diàries  durant  el

2013)  i  la  manca  de  recursos  públics  per  afrontar  una  situació  de  veritable  emergència

habitacional (l’habitatge social suposa un 2% del parc a tot l’Estat, mentre que a 2011 la quantitat

d’habitatge buit es xifrava en un 13,7%), el Govern actua tard i de manera molt tímida.

El passat 2 de maig el Govern de la Generalitat va treure a informació pública l’avantprojecte de

llei  de  l’impost  sobre  els  habitatges  buits

(http://www20.gencat.cat/docs/economia/10_Home/arxius/Avantprojecte_llei_pisos_buits.pdf).

Aquest  grava  els  habitatges  d’empreses  que  portin  més  de  dos  anys  buits  sense  causa

justificada,  a  través  d’una  quota  progressiva  de  500€,  825€  i  1.650€  en  funció  del  nombre

d’immobles que s’acumulin. Així mateix, crea un registre de pisos buits durant més de dos anys.

Cinc mesos després de que la PAH posés en marxa la  campanya “moció PAH” per recuperar

habitatge  buit  en  mans  de  les  entitats  financeres,  una  moció  aprovada  ja  en  més  de  100

ajuntaments catalans.

Per això no podem deixar de denunciar que l'impost sobre habitatges buits proposat pel govern,

d’una banda, per rellevants que pugin sembla pel ciutadà, les quantitats previstes són irrisòries

pels grans tenedors d’habitatge desocupat (les entitats bancàries i les seves immobiliàries) el que

posa en dubte la seva efectiva capacitat de mobilitzar el parc en desús. De l’altre el requisit dels

dos anys de desocupació endarrereix molt el moment d’intervenció de l’administració sobre els

pisos buits i deixa fora un dels grans propietaris de pisos buits: la SAREB, o el anomenat banc

dolent, creada a finals de 2012. A través d’aquest projecte legislatiu la Generalitat podia avançar

el moment d’intervenció sobre els pisos buits, però decideix no fer­ho i fixa el fet impositiu en el

mateix  moment  en  el  que  pot  iniciar­se  l’aplicació  de  la  moció  de  la  PAH,

(http://afectadosporlahipoteca.com/2014/01/20/mociones­ayuntamientos/).  La  moció  de  la  PAH

preveu  la  possibilitat  de  requerir  l’ocupació  del  habitatge,  la  d’imposar­li  fins  a  tres  multes

coercitives i, si es persisteix en la conducta, sancionar­la amb fins a 900.000 euros.

Així  doncs,  lluny  d’adoptar  una  actitud  ferma,  recolzant  els  municipis  que  ja  estan  aplicant

aquests procediments o aplicar­los per si mateixa, la Generalitat s’ha decidit per regular un tribut

que li permeti actuar de manera més simbòlica que real sobre el parc en desús. Per això, des de

la  PAH  instem  a  la  Generalitat  a  que  emprengui  mesures  més  contundents  a  l'alçada  de  les

circumstàncies, com ja està fent la ciutadania.