miércoles, 18 de noviembre de 2015

LA SOCIOVERGÈNCIA QUE NO CESA

Ahir, com si no anés la cosa amb ells, el govern municipal de Vilafranca, en mans des de fa 40 anys de socialistes neoliberals i de neoliberals convergents, va rebutjar la nostra moció exigint l’aplicació de les mesures urgents contra la pobresa energètica i l’emergència habitacional.

Això és molt greu. I no perquè no es pugui aplicar per manca de recursos com diuen els convergents, ni perquè no tinguin competències per aplicar-les perquè estan en l’àmbit de la Generalitat, com diuen els mal anomenats socialistes, sinó perquè no tenen els nassos d’agafar les eines que dona la ILP i aplicar-les, obtenir els recursos necessaris i tirar endavant les polítiques socials que beneficien a tots els vilafranquins, ja sigui per ajut directe o per reactivació de la normalitat econòmica, civil i democràtica.

Jo em pregunto, des d’aquesta improvisada tribuna, quin dret tenen ells a no fer complir la llei i no donar resposta a les necessitats de les persones.

És una de les més grans vergonyes per la nostra Vilafranca i ens hauria de fer pensar si realment tenim el govern que ens mereixem perquè vull creure que a casa nostra som solidaris i entenem l’abast d’aquesta crisi sobrevinguda.

Us deixem el text de la moció que es va presentar ahir per que li doneu un cop d’ull. Més ulls veuen més coses.


 MOCIÓ SOBRE LA LLEI DE MESURES URGENTS PER AFRONTAR L'EMERGÈNCIA EN L’ÀMBIT DE L’HABITATGE I LA POBRESA ENERGÈTICA


PRESENTADA AL PLE MUNICIPAL EN NOM DE LA PLATAFORMA D'AFECTATS PER LA HIPOTECTA (PAH) I L'ALIANÇA CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA (APE)


Atès que al ple de març de 2015 es va aprovar el suport a la Iniciativa Legislativa Popular que la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, l’Observatori DESC i la Aliança contra la Pobresa Energètica van presentar al parlament per a la seva aprovació.

Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar la Iniciativa Legislativa Popular per unanimitat el passat juliol i que queda recollida al decret llei 1/2015 de 24 de Març, la llei 14/2015 de 21 de juliol i la llei 24/2015 de 29 de juliol.

Atès que la Generalitat de Catalunya, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, l'Aliança contra la Pobresa Energètica i l’Observatori DESC han desenvolupat conjuntament els protocols i procediments d’aplicació de la Llei 24/2015 que, en base a aquesta iniciativa popular aprovada, contempla:

Al decret llei 1/2015, de 24 de març, les mesures per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària:
·         Incrementar l’oferta d’habitatge de lloguer social disponible.
·         Establir el dret de tanteig i retracte (compra) per l’administració d’habitatges en execució hipotecària.
·         Crear el Registre d’Habitatges Buits de Catalunya

A la llei 14/2015, de 21 de juliol la creació de l’impost sobre els habitatges buits:
·         Incrementar l’oferta d’habitatge de lloguer disponible estimulant que bancs i empreses propietàries d’habitatges buits en 72 municipis els posin al Fons de lloguer per a polítiques socials.

A la llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, que introdueix canvis en la gestió del sobre endeutament hipotecari i el problema dels desnonaments en el sector privat i públic i preveu:
·         La mediació extrajudicial
·         La dació en pagament
·         L’exigència d’alternativa residencial en lloguer social
·         La cessió obligada per tres anys d’habitatges buits propietat de bancs i empreses
·         L’objectiu d’evitar els desnonaments

Atès que aquest ple ha rebut i aprovat mocions per identificar pisos buits i aplicar sancions a les entitats bancàries que no faciliten lloguers socials i al fet que hi ha vilafranquins a l’espera de disposar d’un habitatge digne.

Per tot l'exposat anteriorment, es proposa al Ple l’adopció dels següents inexcusables ACORDS:

PRIMER. Implantar de manera urgent els procediments i protocols desenvolupats, preveure les partides pressupostàries necessàries per  al seu desenvolupament complert , implantar definitivament el registre d’habitatges buits i aplicar les sancions que preveu la llei a les entitats que estan mantenint-los en aquest estat per més de 2 anys, fet pel qual adjuntem els protocols desenvolupats.

SEGON. Preveure que els ingressos obtinguts per aquestes sancions siguin destinats íntegrament a la lluita contra la pobresa i l’exercici del dret de tempteig i retracte que preveu la llei.

TERCER. Exercir de forma immediata i completa les facultats i accions següents:
·         Aturar els desnonaments en el cas de grans tenidors d'habitatge quan no es faci oferta de lloguer Obligatòria social, dins dels paràmetres de la Llei 24/2015 i, tal i com estableix la norma, sancionar als grans tenidors d'habitatge que incompleixin aquest punt, amb multes de 90.000 €.
·         Concedir ajuts al pagament del lloguer a les famílies en risc d'exclusio residencial quan el propietari és un petit tenidor d'habitatge.
·         Complir amb l'obligació de reallotjar als ciutadans en risc d'exclusió residencial en els casos que el propietari sigui un petit tenidor d'habitatge i, en la resta de casos,  de les persones que estan en risc de pèrdua d'habitatge (rellogats, ocupació en precari,...).
·         Fer els informes de risc d'exclusió residencial i fer-los en els terminis marcats per la llei, tant per habitatge com per pobresa energètica, per tal de complir l'objectiu de protecció que marca la norma.
·         Controlar que les empreses subministradores no tallin els subministraments sense aplicar el principi de precaució.
o   Aplicar les sancions contemplades al Codi de Consum quan es vulneri el principi de precaució.
o   Obrir les vies adients per a que les companyies apliquin ajuts o descomptes per garantir els subministraments fundamentals.
·         Iniciar les cessions obligatòries durant 3 anys dels habitatges dels grans tenidors d'habitatge que estan incomplint la seva funció social, per poder atendre a les persones en situació d'exclusio residencial.
o   Iniciar immediatament les cessions de tots els pisos que ja han estat identificats i que estan relacionats en el registre de la Generalitat de Catalunya
o   Realitzar el cens d'habitatges buits al municipi per poder fer les cessions de tots els habitatges que estan incomplint la llei.

Vilafranca del Penedès, 17 de novembre de 2015